• ธนาคารพาณิชย์
    • บริษัทหลักทรัพย์
    • บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน
    • ที่ปรึกษาการวางแผนการเงิน
    • บริษัทประกันชีวิต / ประกันภัย
    • หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.), สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น