News Update

หมวดข่าว Stock Pick | Money Coach | Fund View | Columnist | Entrepreneur | ข่าวล่าสุด

ภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค “Thailand 4.0” เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ทำน้อยได้มาก

ทำให้ภาพที่เห็น ณ วันนี้ คือ “เทคโนโลยี” ได้ถูกนำมาใช้ และเข้ามามีบทบาทต่อภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นระบบแมคคาทรอนิกส์ - หุ่นยนต์อุตสาหกรรม - ระบบออโตเมชั่น - คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ (AI) ที่เริ่มถูกนำมาใช้ทดแทน “แรงงานคน” อย่างแพร่หลายมากขึ้น ทั้งในภาคการผลิต // ภาคบริการ // ร้านสะดวกซื้อ // ห้างสรรพสินค้า หรือแม้แต่ภาคการเกษตร

ดังนั้นจึงเกิดคำถามเกี่ยวกับอนาคตของแรงงานหลังจากนี้ ถึงโอกาสที่จะถูกแทนที่ด้วย “เทคโนโลยี” โดยรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย และข้อวิตกกังวลขององค์กรแรงงานโลก (ILO) ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในทศวรรษหน้า แรงงานในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย มีความเสี่ยงที่จะตกงาน

โดยที่เห็นชัดคือ การปลดพนักงานของสถาบันการเงินต่างๆ ที่ต่างทยอยปิดสาขา การเข้ามาของอี-คอมเมิร์ซ ที่ถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การจ้างงานพนักงานขายของหน้าร้านและค้าปลีก รวมไปถึงพนักงานคิดเงินตามซูเปอร์สโตร์ จะมีแนวโน้มปรับลดลง

เช่นเดียวกับมุมมองของนายเอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เห็นว่า ในอนาคตอันใกล้ทุกอาชีพมีโอกาสถูกแทนที่ด้วย AI โดยเฉพาะงานที่ทำเป็บระบบซ้ำแบบเดิมๆ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ “แรงงาน” จะต้องเร่งพัฒนาทักษะ โดยเฉพาะใน 4 ด้านสำคัญ ประกอบด้วย  

1. ความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจาก AI ถูกโปรแกรมกำหนดให้ทำตามระบบ ซึ่งสามารถทำงานได้เร็ว ถูกต้อง แม่นยำ แต่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์เหมือนเช่นที่มนุษย์มี 

2. การใช้ประสาทสัมผัส 

3. ความฉลาดทางอารมณ์ 

4. ความฉลาดทางสังคม

สอดคล้องกับข้อมูลการรายงานของ The World Economic Forum : WEF เกี่ยวกับ 10 ทักษะที่ตลาดแรงงานทั่วโลกต้องการในปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย

 • ทักษะในด้านการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
 • การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ 
 • การจัดการบุคลากร
 • ทักษะในด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีความลาดทางอารมณ์ 
 • สามารถประเมินและตัดสินใจได้ 
 • มีใจรักบริการ // ทักษะในการเจรจาต่อรอง 
 • มีความยืดหยุ่นทางอารมณ์
 • มีความสามารถในการสื่อสาร  

  ทั้งนี้เมื่อโจทย์แรงงานเปลี่ยนไปจากอดีต ในมุมมองภาคเอกชน นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้าง ได้แสดงความคิดเห็นผ่านบทความพิเศษไว้ว่า จำเป็นที่ผู้ใช้แรงงานจะต้องปรับตัว-เพิ่มทักษะ รวมถึงกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง

  โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบ และความคิดแบบเก่าๆ โดยที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ // สถาบันการศึกษา // องค์กรเอกชน จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแรงงานกลุ่มที่ด้อยโอกาสให้สามารถก้าวผ่านไปให้ได้ ถึงแม้ว่า จะยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าภายใต้กระแสเทคโนโลยีที่กำลังมาแรง อนาคตแรงงานของไทยจะมีทิศทางและสามารถก้าวผ่านไปได้อย่างไร

คอมเมนท์

 • 0-2009-9988
  Ext.3061

 • สนใจลงโฆษณา กับทางเว็บไซต์
  Money Channel

 • 0-2009-9988
  Ext.3051-3054

 • แนะนำติชมรายการ ทางช่อง
  Money Channel

 • สมัครสมาชิก

 • เพื่อรับข่าวสารจาก จากทีมงาน
  Money Channel โดยเฉพาะ