News Update

หมวดข่าว Stock Pick | Money Coach | Fund View | Columnist | Entrepreneur | ข่าวล่าสุด

IVL เผยผู้ถือหุ้นใหญ่ "Canopus" ในสาธารณรัฐมอริเชียส  ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ วงเงิน 200 ล้านดอลลาร์ เสนอขายสถาบันต่างประเทศ-hedge funds  ใช้หุ้นไทยเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงแปลงสภาพเป็นหุ้น IVL ได้

บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) แจ้งว่า บริษัทได้รับแจ้งข้อมูลจากบริษัท Canopus International Limited สาธารณรัฐมอริเชียส ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ มีหลักประกัน ไม่มีดอกเบี้ย (Zero coupon exchangeable bonds) มูลค่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐ มีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนในปี 62 

หุ้นกู้ดังกล่าวสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ IVL ตามกฎระเบียน เอส (Regulation S) ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1993  โดยเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันต่างประเทศเมื่อวันที่ 18 ม.ค.61 
          
IVL ระบุว่า การออกหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นใหญ่ถือเป็นครั้งแรกที่มีการใช้หุ้นของประเทศไทยเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพเริ่มต้นอยู่ที่ 17.5% ของราคาหุ้นของบริษัท ณ เวลาปิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ม.ค.61 (56.75 บาทต่อ 1 หุ้น) โดยนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยนักลงทุนสถาบันที่มีคุณภาพ และกองทุนบริหารความเสี่ยงจากทั่วโลก (hedge funds) ได้จองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวเกินกว่าจำนวนที่จัดสรรหลายเท่า
          
ทั้งนี้ ตระกูลโลเฮียยังคงเล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญและต่อเนื่องของ IVL ซึ่งจะเห็นได้จากมุมมองในทางบวกและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของตระกูลโลเฮีย 

โดยตระกูลโลเฮียจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวโดย Canopus และแหล่งเงินทุนอื่น เพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ที่ถือโดย Canopus และ บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้

คอมเมนท์

 • 0-2009-9988
  Ext.3061

 • สนใจลงโฆษณา กับทางเว็บไซต์
  Money Channel

 • 0-2009-9988
  Ext.3051-3054

 • แนะนำติชมรายการ ทางช่อง
  Money Channel

 • สมัครสมาชิก

 • เพื่อรับข่าวสารจาก จากทีมงาน
  Money Channel โดยเฉพาะ