News Update

หมวดข่าว Stock Pick | Money Coach | Fund View | Columnist | Entrepreneur | ข่าวล่าสุด

ในแต่ละวันผู้ที่ลงทุนในตลาดหุ้น จำเป็นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารมากมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หนึ่งในนั้นก็คือ มูลค่าการซื้อขายหุ้นของนักลงทุนแต่ละประเภท อย่างที่เราได้รับข่าวสารกันบ่อยๆ ว่า วันนี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะแรงซื้อหุ้นของกองทุนหรือการที่หุ้นลงเพราะต่างชาติขายหุ้นไทยขนเงินกลับต่างประเทศ เป็นต้น ทำให้พอจะตีความได้ว่าการซื้อขายหุ้นของนักลงทุนส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) นั่นเอง แต่ทั้งนี้มูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนแต่ละประเภทจะมีความสัมพันธ์ต่อ SET Index ในทิศทางใดนั้น บทความนี้จะได้รวบรวมข้อมูลสถิติการซื้อขายและการเปลี่ยนแปลงของ SET Index มาเพื่อหาคำตอบดังกล่าว

จากข้อมูลในกราฟข้างต้น จะเห็นได้ว่ามูลค่าการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง ก.ย. 2560  อยู่ที่ประมาณ 45,000 ล้านบาทต่อวัน ถ้าดูย้อนหลังระหว่างปี 2556 - 2559 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย อยู่ในช่วงระหว่าง 39,000 - 50,000 ล้านบาทต่อวัน  ขณะที่เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทนักลงทุน ปัจจุบันจะพบว่านักลงทุนทั่วไปในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายต่อวันสูงที่สุดคิดเป็น 45.23% ของมูลค่ารวม รองลงมาได้แก่นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบันในประเทศ และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ คิดเป็น 31.67% 12.18% และ 10.91% ตามลำดับ การที่มีนักลงทุนรายย่อยสัดส่วนสูงเป็นไปตามเป้าหมายของตลาดหลักทรัพย์ที่พยายามส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการวางแผนการเงินและเริ่มลงทุนในหุ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวมาโดยตลอด
ประเด็นที่น่าสนใจคือถ้าดูตามข้อมูลสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายนี้คงตีความได้ว่านักลงทุนทั่วไปที่มีสัดส่วนสูงที่สุด ความสัมพันธ์ของมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนกลุ่มนี้น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนไหวของ SET Index แต่เมื่อเรามาดูที่ข้อมูลสถิติการซื้อขายในช่วงเดือน ม.ค. ถึง ก.ย. 2560 พบว่า SET Index ปรับตัวจากระดับ 1563.58 จุด เป็น 1673.16 จุด เพิ่มขึ้นประมาณ 7% โดยนักลงทุนสถาบันในประเทศ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และ นักลงทุนต่างประเทศ มีการซื้อสุทธิในหุ้นไทยมูลค่ารวม 82,257 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิมูลค่า 82,257 ล้านบาท (ตารางที่ 1.) 
นอกจากนี้ถ้าเรานำข้อมูลมูลค่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนแต่ละประเภทมาหาความสัมพันธ์ (Correlation) กับการเปลี่ยนแปลง SET Index (ตารางที่ 2.) จะพบว่า นักลงทุนสถาบันในประเทศ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และ นักลงทุนต่างประเทศมีค่า Correlation ที่เป็นบวก 0.44 0.36 และ 0.24 ตามลำดับ  หมายความว่าการซื้อขายหุ้นของนักลงทุนทั้ง 3 ประเภท กับ SET Index มีความ สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ขณะที่นักลงทุนทั่วไปในประเทศมีค่า Correlation ที่ติดลบ (-0.62) หมายความว่าการซื้อขายหุ้นของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ กับ SET Index มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม พูดง่ายๆ ก็คือ เมื่อนักลงทุนทั่วไปซื้อหุ้น SET Index จะปรับตัวลดลง เมื่อใดที่นักลงทุนทั่วไปขายหุ้น SET Index จะปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่ามูลค่าการซื้อขายหุ้นของนักลงทุนแต่ละประเภทมีความสัมพันธ์กับ SET Index ที่แตกต่างกัน นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลการซื้อขายเพื่อใช้เป็นปัจจัยหนึ่งเพื่อคาดการณ์แนวโน้มทิศทาง SET Index ได้ แต่ทั้งนี้ในการตัดสินใจลงทุนยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาประกอบอีกมาก ดังนั้นนักลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลอื่นๆ ประกอบอย่างรอบคอบ เพื่อให้การลงทุนสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

เขียนโดย : อดิศรา พุทธธรรมวงศ์ (ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
จากคอลัมน์ TSI REPORT ของนิตยสาร Money&Wealth ฉบับที่ 175 เดือนพฤศจิกายน 2560

คอมเมนท์

 • 0-2009-9988
  Ext.3061

 • สนใจลงโฆษณา กับทางเว็บไซต์
  Money Channel

 • 0-2009-9988
  Ext.3051-3054

 • แนะนำติชมรายการ ทางช่อง
  Money Channel

 • สมัครสมาชิก

 • เพื่อรับข่าวสารจาก จากทีมงาน
  Money Channel โดยเฉพาะ