News Update

หมวดข่าว Stock Pick | Money Coach | Fund View | Columnist | Entrepreneur | ข่าวล่าสุด

จากความมุ่งหวังให้ผู้ลงทุนหันมาสนใจ ให้ความสำคัญกับการตรวจตราดูข้อมูลก่อนการลงทุนมากขึ้น หน่วยงานกำกับดูแลด้านตลาดทุนจึงเกิดแนวคิดปรับปรุง “หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป” หรือ  "Fund Fact Sheet" โฉมใหม่ ให้เห็นเนื้อหาชัดเจนและสื่อสารแก่ public ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกระดับตลาดทุนไทยเต็มไปด้วยนักลงทุนที่มีคุณภาพ   

วันนี้ชวนให้ไปสังเกตสำหรับใครที่ซื้อกองทุนออกใหม่ในช่วงนี้ เพราะคงจะสะดุดตากับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป หรือ Fund Fact Sheet โฉมใหม่ ที่มาพร้อมสีสันที่สดใสและเพิ่มความน่าอ่านให้ผู้ลงทุนมากขึ้น ซึ่งต่างจากรูปแบบเดิม ที่ค่อนข้างเป็นทางการ ทั้งรูปแบบการจัดเรียงข้อมูลที่ไม่ค่อยน่าสนใจ รวมถึงลักษณะการเขียน ที่อ่านแล้วเข้าใจยาก จนทำให้นักลงทุน มองข้ามสิ่งสำคัญจุดนี้ไป  
  
สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้กำหนดรูปแบบและเนื้อหาของ Fund Fact Sheet ในรูปแบบใหม่ ด้วยการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ควบคู่ไปกับการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน อันจะเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้ลงทุน และให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทุกแห่ง ดำเนินการพร้อมกันตั้งแต่ 1 ก.ค. 2560 เป็นต้นมา 
 
สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดว่า "หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป" ต่างไปจากเดิม ก็คือหน้าตาที่ชวนอ่านมากขึ้น การจัดเรียงเนื้อหาให้เป็นหมวดหมู่ ที่ช่วยให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล การเพิ่มขนาดตัวอักษรและการใช้พื้นที่ให้ดูสบายตาขึ้น โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 หัวข้อมาตรฐานอย่างชัดเจน แต่งเติมด้วยสีสันและการใช้ภาพประกอบมาอธิบาย และเน้นการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ ทำให้ "หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป" โฉมใหม่ มีความน่าอ่านมากขึ้น โดยไม่ต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องลงทุน ก็เข้าใจได้ 
 
โดย 7 หัวข้อมาตรฐาน ที่เพิ่มเติมเข้ามา ประกอบด้วย : 
- คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 
- กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 
- คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 
- สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 
- ค่าธรรมเนียม 
- ผลการดำเนินงาน 
- ข้อมูลอื่นๆ 
 
รายละเอียดของทั้ง 7 หัวข้อมาตรฐานนั้น มีความแตกต่างไปจากรูปแบบเก่าชัดเจน อย่างเช่นในหัวข้อ “กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?” นอกจากจะต้องบอกระยะเวลาที่ควรลงทุนและรูปแบบความคาดหวังของนักลงทุนแล้ว ยังต้องระบุว่า กองทุนนี้ ไม่เหมาะกับใครอีกด้วย 
 
หรืออย่างในหัวข้อ “คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?” ในส่วนนี้ จะแสดงแผนภาพตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม ซึ่งมี 8 ระดับเหมือนเดิม คือ ระดับ 1 เสี่ยงต่ำ / ระดับ 2 – 4 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ / ระดับ 5 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง /ระดับ  6 – 7 เสี่ยงสูง / ระดับ 8 เสี่ยงสูงมาก 
 
ในหัวข้อนี้มีสิ่งเพิ่มเติมขึ้นมา คือ ระดับความเสี่ยงของกองทุนตราสารหนี้ แต่เดิมจะมีความเสี่ยงคงที่ ที่ระดับ 4 แต่เนื่องจากตราสารหนี้จะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ไปลงทุน เป็นปัจจัยประกอบด้วย ดังนั้น หากเป็นตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับน่าลงทุน หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ก็จะถูกพิจารณาว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงใกล้เคียงกับหุ้น 
 
เช่นในกรณีที่กองทุน มีสัดส่วนของตราสารหนี้ประเภทนี้มากกว่า 20% แต่ไม่ถึง 80% จะถูกปรับความเสี่ยงขึ้นมาที่ระดับ 5 แต่ถ้ามีสัดส่วนถึง 80% ขึ้นไป ความเสี่ยงจะสูงขึ้นมาถึงระดับ 6 เป็นต้น 
 
ส่วนในหัวข้อ “ผลการดำเนินงานในอดีต” ถ้าเป็นในรูปแบบเดิม อาจจะคุ้นเคยกับตารางแสดงผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี แต่ใน Fund Fact Sheet รูปแบบใหม่ จะเพิ่มเติมข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลังตามปีปฏิทินเข้ามาด้วย โดยจะแสดงในรูปแบบกราฟแท่ง เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น  
 
นอกจากนี้ ยังต้องแสดงผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง (Maximum Drawdown) ประกอบไว้ด้วย เพื่อให้นักลงทุนได้ตระหนักถึงโอกาสที่จะขาดทุน และพิจารณาว่าสามารถยอมรับผลขาดทุนที่ระดับสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้หรือไม่ 
 
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ล้วนเป็นความตั้งใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการให้ผู้ลงทุนใช้ข้อมูลจากหนังสื้อชี้ชวนอย่างเกิดประโยชน์มากที่สุด เพราะความเสียหายที่เห็นในหลายๆ กรณี ที่เกิดขึ้นกับผู้ลงทุนในกองทุนรวมก่อนหน้านี้ ส่วนหนึ่งเพราะผู้ลงทุนเอง ละเลยที่จะสนใจสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญ 


**** ตัวอย่าง Fund Fact Sheet จาก บลจ.กสิกรไทย ****
คอมเมนท์

 • 0-2009-9988
  Ext.3061

 • สนใจลงโฆษณา กับทางเว็บไซต์
  Money Channel

 • 0-2009-9988
  Ext.3051-3054

 • แนะนำติชมรายการ ทางช่อง
  Money Channel

 • สมัครสมาชิก

 • เพื่อรับข่าวสารจาก จากทีมงาน
  Money Channel โดยเฉพาะ