News Update

หมวดข่าว Stock Pick | Money Coach | Fund View | Columnist | Entrepreneur | ข่าวล่าสุด

ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม เผยหยุดผลิตโครงการเอส 1 เฉพาะในพื้นที่ ส.ป.ก.เป็นการชั่วคราว  ตั้งแต่ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมา ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด กระทบปริมาณขายน้ำมันดิบลดลง 15,000 บาร์เรลต่อวัน

บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) แจ้งว่า บริษัทปตท.สผ.สยาม จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท.สผ. ถือหุ้น 100% ทั้งทางตรงและทางอ้อมและเป็นผู้ดำเนินงาน ได้หยุดการผลิตโครงการเอส 1 เฉพาะในพื้นที่ ส.ป.ก. ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้เป็นไปตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่1 มิถุนายน 2560 ให้เพิกถอนระเบียบ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องการให้ความยินยอมในการนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจึงแจ้งให้ผู้รับสัมปทานบนบกทุกรายหยุดกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมที่มีการดำเนินการอยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. เป็นการชั่วคราว

PTTEP ระบุว่า การหยุดการผลิตโครงการเอส 1 ในพื้นที่ ส.ป.กจะส่งผลให้ปริมาณการขายน้ำมันดิบลดลงประมาณ 15,000 บาร์เรลต่อวัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ลดลงประมาณ 130 ตันต่อวัน และก๊าซธรรมชาติลดลงประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

PTTEP  ยังชี้แจงว่า ที่ผ่านมาการดำเนินการของ ปตท.สผ.สยาม เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยบริษัท ไทยเชลล์ เอ็กซ์พลอเรชั่น แอนด์โปรดักชั่น จ ากัด (ไทยเชลล์) ผู้รับสัมปทานเดิม ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ 

ต่อมาในปี 2536 ได้มีการออกประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินทับซ้อนพื้นที่ที่ผู้รับสัมปทานเดิมเข้าใช้ประโยชน์ในปี 2543 บริษัท ไทยเชลล์ ได้ดำเนินการยื่นขออนุญาตใช้ที่ดินในเขต ส.ป.ก. พร้อมยื่นคำขอรับคำยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขต ส.ป.ก. ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เมื่อ ปตท.สผ. เข้าซื้อกิจการโครงการและเป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2547 จึงได้ดำเนินการเข้าใช้ประโยชน์ตามที่บริษัท ไทยเชลล์ ได้รับอนุญาต รวมถึงได้ขออนุญาตการเข้าใช้ประโยชน์ตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างการรวบรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้รับสัมปทานบนบกรายอื่น เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

อนึ่ง โครงการเอส 1 ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก และกำแพงเพชร โดยปตท.สผ.และ ปตท.สผ.สยาม ถือสัดส่วนโครงการเอส 1 สัดส่วน 100% มีปริมาณการขายน้ำมันดิบเฉลี่ยปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 27,351 บาร์เรลต่อวัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ประมาณ 264 ตันต่อวัน และก๊าซธรรมชาติประมาณ 21 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

คอมเมนท์

 • 0-2009-9988
  Ext.3061

 • สนใจลงโฆษณา กับทางเว็บไซต์
  Money Channel

 • 0-2009-9988
  Ext.3051-3054

 • แนะนำติชมรายการ ทางช่อง
  Money Channel

 • สมัครสมาชิก

 • เพื่อรับข่าวสารจาก จากทีมงาน
  Money Channel โดยเฉพาะ