Money Channel Blog

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that has been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Team Blogs
  Team Blogs Find your favorite team blogs here.
 • Login

การออมหุ้นด้วยระบบ DCA

Posted by on in กวิน สุวรรณตระกูล
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 14312
 • 1 Comment
 • Subscribe to this entry
 • Print

ตอนนี้มีผู้ที่สนใจสอบถามมาเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางการลงทุนด้วยระบบ Dollar Cost Average หลังจากที่นักลงทุนได้พบกับความผันผวนของราคาในตลาดหุ้น บางวันผมเห็นขึ้นที่ 30-40 จุด แล้ววันต่อมาก็ลงที 40-50 จุด การขึ้นๆลงๆของราคาหุ้นในตลาดนั้นย่อมมีผู้ที่สามารถทำกำไรได้และก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่จะต้องสูญเสียความมั่งคั่งไปจากความผันผวนที่เกิดขึ้นเช่นกัน การลงทุนที่เน้นการลดความเสี่ยงจึงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันด้วยเป้าหมายการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนในอนาคต ก็เลยถือโอกาสเล่าให้ฟังถึงประสบการของการลงทุนแนว DCA ให้ทุกท่านได้ทราบครับ

วิธีการลงทุนด้วยแนวทาง DCA มีแนวทางด้งนี้

 

1. กำหนดเงินจำนวนเท่าๆกันในแต่ละเดือนที่จะนำมาลงทุน เช่น เงินออม 10,000 บาท 20,000 บาทต่อเดือน โดยส่วนมากผมจะแนะนำให้หักมาจากเงินออมที่บริหารจากรายรับรายจ่ายของแต่ละเดือน เพื่อนำเงินออมที่จะเป็นเงินฝาก ไปออมหุ้นแทน หรือหากไม่อยากจะออมหุ้นอาจจะใช้การออมในกองทุนหุ้นหรือตราสารหนี้เมื่อไม่ต้องการลงทุนที่มีความเสี่ยงก็สามารถทำได้ ในปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์ที่มีโปรแกรมออมหุ้นที่ให้บริการกำหนดเงินเพื่อลงทุนในหุ้นพร้อมซื้อเศษหุ้นให้ท่านได้จนครบจำนวนเงินลงทุน

2.  เลือกหุ้นจะจัดพอร์ทการลงทุน เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการลงทุน การเลือกหุ้นขึ้นอยู่กับแนวทางของแต่ละคนว่าในระยะยาวมองความเสี่ยงและโอกาสในการเติบโตหุ้นแต่ละตัวอย่างไร แต่ส่วนผมแล้วจะเลือกหุ้นใหญ่อันดับ 1 ของอุตสาหกรรม เป็นหุ้นที่มีการเติบโต มีกำไร และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง อยู่ใน Trend การเติบโตซึ่งอนาคตสามารถคาดการได้พฤติกรรมผู้บริโภค และเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เราสามารถเข้าใจได้ง่าย ผลิตภัณฑ์และสินค้าไม่ซับซ้อน ซึ่งอาจจะเลือกหุ้นจำนวน 2-3 ตัวและให้น้ำหนักของแต่ละตัวไว้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ในแต่ละปี เมื่อเรามีรายได้มากยิ่งขึ้นก็สามารถนำเงินเหล่านั้นมาเพิ่มเป็นเงินเพื่อใช้ในการลงทุนได้

3. สร้างวินัยในการลงทุน ต้องมีการกำหนดวันและเวลาซื้ออย่างต่อเนื่อง เช่น เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 10 ในราคาเปิด โดยไม่สนใจการขึ้นลงของราคาที่เปลี่ยนแปลง ไม่มีการซื้อเพิ่มในระหว่างเดือน ไม่มีการ Cut Loss จนถึงวันซื้อในเดือนต่อไป การสะสมหุ้นนั้นจะเป็นการลงทุนแบบราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เวลาหุ้นมีการปรับราคาลง ก็จะได้หุ้นที่มีจำนวนมากขึ้นซึ่งจะดึงราคาเฉลี่ยต้นทุนลง หากราคาขึ้นก็จะซื้อหุ้นได้จำนวนที่น้อยลง ซึ่งถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงของการซื้อในราคาที่สูง แต่เมื่อหุ้นมีราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นเราก็สามารถขายทำกำไรได้ในเวลาที่เราต้องการได้

 

ทั้งนี้ระบบการซื้อลักษณะ DCA จะซื้อทันทีอย่างมีวินัยเมื่อถึงกำหนดเวลาซื้อ จะไม่สนใจค่า P/E และราคาหุ้นบนกระดาน เนื่องจากการซื้อหุ้นทุกเดือนจะเป็นลักษณะของการซื้อเฉลี่ย บางเดือนอาจจะซื้อในราคา P/E ที่สูง บางเดือนอาจจะซื้อในราคาที่ต่ำ ก็สามารถเฉลี่ยความเสี่ยงตามช่วงเวลาได้ และการซื้อในลักษณะนี้ไม่ต้องการส่วนลดของการลงทุนในหุ้นเพื่อที่จะได้รับ Margin of Safety เนื่องจากการซื้อหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตนั้นจะสร้าง Margin of Safety ให้กับการลงทุนเมื่อเที่ยบกับราคาต้นทุนที่เราซื้อในอดีต นอกจากนี้การที่เราเลือกหุ้นที่มีการให้เงินปันผลก็จะทำให้เราเกิดรายได้เพิ่มเต็มเป็น Passive Income เมื่อเราสะสมมากขึ้นก็จะเกิดอิสรภาพทางการเงินได้ในอนาคต

 

ขอให้ทุกท่านไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จครับ

นักออมหุ้นบนแนวทาง Dollar Cost Average (DCA)วิทยากรด้านการบริหารเงินและการลงทุน

Comments

 • darunee
  darunee วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2013

  ต้องกำหนดจระยะเวลา เช่น 1ปี 2 ปี หรือเปล่าคะ:p

 • Please login first in order for you to submit comments